Nowy system gospodarki odpadami.

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE

1 lipca 2011 roku Sejm przyjął nowelizację Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Tym samym nałożył obowiązek odbioru odpadów z terenu danej gminy na samorząd lokalny.

Nowe Zasady zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku . Od tego dnia opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana na rzecz Gminy.


Po pierwsze

Złóż deklarację

Do 28 lutego 2013 roku należy złożyć pierwszą deklarację. Można ją zwrócić sołtysowi bądź złożyć w Urzędzie Gminy w  Młodzieszynie.

Druki deklaracji zostaną rozniesione wraz z decyzjami podatkowymi przez sołtysów. W przypadku nie otrzymania druku deklaracji jest ona dostępna w formie elektronicznej poniżej oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w  Młodzieszynie. Na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń sołtysów można znaleźć przykładowo wypełnione deklaracje.

Po drugie

Rozwiąż umowę


Od 1 lipca 2013 roku za wywóz odpadów będzie obowiązywać opłata na rzecz Gminy. Jeżeli na dzień dzisiejszy macie Państwo podpisaną umowę z firmą odbierająca odpady należy ją rozwiązać z dniem 30 czerwca. Należy to zrobić aby zabezpieczyć się przed niepotrzebnymi opłatami. Wzór wypowiedzenia można znaleźć poniżej.


Po trzecie

Dowiedz się więcej

·         Do wprowadzenia nowego systemu zmusza nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowy system rusza od 1 lipca i ma na celu:

§  Dostosowanie polskiego prawa do norm środowiskowych Unii Europejskiej.

§  Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami poprzez eliminacje dzikich wysypisk.

§  Skuteczny monitoring firm odpowiedzialnych za wywóz śmieci.

§  Wprowadzenie obowiązkowej dla wszystkich mieszkańców opłaty za odbiór i zagospodarowanie śmieci.

§  Upowszechnienie segregacji odpadów oraz selektywnej ich zbiórki przez mieszkańców.

§  Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i zwiększenie poziomu recyklingu.

·         Jeżeli nie złożycie Państwo deklaracji Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej zostanie zmuszony wyznaczyć wysokość opłaty na dany lokal, ale wówczas na pewno osoby go zamieszkujące będą płacić jak za śmieci niesegregowane, czyli drożej.


·         W chwili obecnej uchwałą Rady Gminy w Młodzieszynie tak jak i w całym powiecie ustalono następujące stawki za odbiór odpadów

- 12 zł od osoby na miesiąc w przypadku gdy odpady nie są segregowane

- 6 zł od osoby na miesiąc w przypadku gdy odpady są segregowane

Wysokości te są prognozowane, a rzeczywiste ceny zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

·         Opłatę należy będzie wnosić bez wezwania co trzy miesiące. Terminy wpłat to do: 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia za każdy kwartał danego roku. Płacić można gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Młodzieszynie, lub przelewem na rachunek bankowy.

·         O szczegółowych zasadach segregacji gmina będzie informować po rozstrzygnięciu przetargu, która wyłoni firmę odbierającą odpady.

Źródło wpisu:
Gmina Młodzieszyn
Dokumenty związane z wiadomością (2):
wzor-wypowiedzenia.doc - - 33 kb
780_deklaracja.pdf - - 717 kb